Saada meile lugu, pilt või video siit!

Rahva hääl on rahvaajakirjandus – seda kõige paremas ja sügavamas tähenduses! Siia saavad kirjutada ja oma pilte/videosid saata kõik, kel teistega midagi jagada.

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

 

Mis on Rahva hääl?

Rahva hääl on Delfi rubriik, kuhu saavad kirjutada ja oma pilte/videoid saata kõik, kel on teiste inimestega midagi jagada, neid informeerida. Rahva hääl on rahvaajakirjandus – seda kõige paremas ja sügavamas tähenduses.

Kes võivad panustada Rahva häälde?

Igaüks üle maailma võib näidata initsiatiivi ning kirjutada või pildistada Delfisse.

Millistel teemadel sisu võib Rahva häälde saata?

Oodatud on lood, pildid, videod ja arvamusavaldused aktuaalsetel, sotsiaalselt kuumadel teemadel. Samuti hindame kodukandi-reportaaže, ülevaateid kohalikest sündmustest ja juhtumitest. Tervitatud on ka emotsioonid seoses hea või ka halva kontserdi, raamatu, spordivõistluse või etendusega.

Kas kõik saadetud lood ilmuvad Rahva hääle rubriigis?

Lõpliku sõna, kas ja millisena lood ilmuvad, ütlevad Delfi toimetajad. Soovime rahvaajakirjanike infot edastada nii, et faktid oleks täpsed ja lugu seatud sellisena, et kõik saaksid sellest sarnaselt aru. Avaldatakse lood, mis on üllatavad, emotsionaalsed või puudutavad suurt osa kaasmaalastest.

 

DELFI KROONIDE JAGAMISE SÜSTEEM

Alates 1. jaanuarist 2017 ei väljastata avaldatud materjalide eest uusi Delfi kroone. Olemasolevate kroonide eest on võimalik auhindu lunastada kuni 2017. aasta lõpuni.

Delfi kroonid on avaldatud loo, pildi või video eest saadud punktid, mida on võimalik vahetada auhindade vastu.

Delfi kroonide jagamise süsteemis osalevad kõik Rahva hääle autoriks registreerunud kasutajad.

Delfi kroonid aeguvad 1 kalendriaasta jooksul.

Igas kalendrikuus saab Delfi kroonide eest lunastada ühe auhinna.

Delfi kroone jagame vaid Delfis avaldatud loo, pildi, galerii või video eest järgmise skaala järgi:

Vihje - info, mille põhjal kirjutatakse artikkel

50 Delfi krooni

Lugu - teksti, mille pikkus ületab 1000 tähemärki

100 Delfi krooni

Pilt

50 Delfi krooni

Galerii - 2 ja enam pilti

100 Delfi krooni

Video

100 Delfi krooni

Auhindadega saad tutvuda siin.

Delfi klienditugi 680 7800, auhinnapood@delfi.ee

RUBRIIGI „RAHVA HÄÄL“ TINGIMUSED

1. Mõisted

Käesolevates rubriigi „Rahva hääl“ tingimustes kasutatavatel mõistetel on alljärgnev tähendus, kusjuures ainsuses kasutatud mõiste tähendab ka mitmust ja vastupidi, kui teoste avaldamise tingimuste kontekstist ei tulene otseselt teisiti:

Artikkel on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud artikkel;
Autor on Delfi kasutaja, kes edastab Delfile avaldamiseks Artikli, Foto ja/või Video;
Delfi on Ekspress Meedia AS, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151;
Foto on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud foto;
Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sealhulgas kasutajaandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine);
Teos on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud Artikkel, Foto ja/või Video;
Teose avaldamine on Delfi poolt Delfi kasutajatele Teose kättesaadavaks tegemine Delfi Veebilehel;
Tingimused on käesolevad rubriigi „Rahva hääl“ kasutamise tingimused;
Veebileht on Delfi veebilehekülg www.delfi.ee koos selle alamportaalide ja rubriikidega;
Video on Delfi kasutaja poolt Delfile avaldamiseks edastatud audiovisuaalne teos või film.

2. Teos ja Teose edastamine

2.1 Delfi võimaldab oma Veebilehel Delfi kasutajatel edastada Delfile avaldamiseks Teoseid ning Delfil on õigus talle edastatud Teoseid avaldada Delfis.

2.2 Autor edastab Teose Delfile, kasutades selleks Veebilehel olevat vastavat vormi või edastades Teose e-posti aadressile rahvahaal@delfi.ee.

2.3 Teose edastamisega edastab Autor Delfile ka järgmised enda isikuandmed: ees-ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood, elukoht ja vajadusel pangakonto number. Delfi ei avalda kolmandatele isikutele Autori isikuandmeid ja töötleb neid vaid kooskõlas Tingimuste punktiga 7.

2.4 Registreerides ennast rubriigi Rahva Hääl kasutajaks, tehes vastava märke Tingimustega tutvumise ja nõustumise kohta Veebilehel või edastades Delfile Teose Tingimuste punktis 2.2 kirjeldatud viisil, kinnitab Autor, et on tutvunud käesolevate Tingimustega, on Tingimustest aru saanud ja kohustub Tingimusi täitma.

3. Registreeritud kasutaja

3.1 Delfi kasutajana (eID konto olemasolul) on Autoril õigus registreerida ennast ka rubriigi Rahva Hääl kasutajaks, täites selleks Delfi Veebilehel vastava vormi.

3.2 Juhul kui Autor on registreerinud ennast rubriigi Rahva Hääl kasutajaks, on tal võimalus oma kontol tutvuda tema poolt Delfile edastatud Teoste staatusega ja saada infot selle kohta, kas tema poolt Delfile edastatud Teos on Delfi poolt avaldatud, läbivaatamisel või tagasi lükatud.

3.3 Autoril on õigus Delfi poolt tagasi lükatud Teost muuta, täiendada, parandada ning edastada seejärel Teos uuesti Delfile avaldamiseks.

4. Nõuded Teosele

4.1 Autor kinnitab, et:

4.1.1 Teos on tema enda intellektuaalse loomingu tulemus;

4.1.2 ta ei ole Teose varalisi õigusi loovutanud kolmandatele isikutele ega andnud kolmandatele isikutele litsentsi autori isiklike ega varaliste õiguste teostamiseks;

4.1.3 ta on kontrollinud kõiki Artiklis esitatud faktiväiteid ning Teos ei sisalda ebaõigeid, mittetäielikke või eksitavaid andmeid ega halvustavaid väärtushinnanguid;

4.1.4 teiste isikute teoste kasutamisel oma Teoses on Autor ära näidanud vastava teose autori nime, kui see on teosel näidatud, teose nimetuse ning avaldamisallika ja järginud autoriõiguse seaduses sätestatud refereerimise ja tsiteerimise reegleid.

4.2 Juhul kui mõni Tingimuste punktis 4.1 sätestatud kinnitus osutub ebaõigeks, kohustub Autor hüvitama Delfile kogu kahju (sh õigusabikulud), mis Delfile tekib seoses kolmandate isikute poolt nõuete esitamisega Delfi vastu ja/või selliste nõuete täitmisega.

4.3 Delfi ei avalda Teoseid, mis ei vasta Tingimustes toodud nõuetele, samuti kui:

4.3.1 Teos ei vasta sisult headele kommetele, st on labane, solvav, halvustav, õhutab vaenu, kutsub üles ebaseaduslikule tegevusele vmt;

4.3.2 Teos sisaldab reklaami;

4.3.3 Delfil on alust arvata, et Teose saatja ei ole Teose autor;

4.3.4 muul põhjusel vastavalt Delfi enda äranägemisele.

4.4 Delfi ei ole kohustatud Autorile põhjendama Teose (sh punkti 3.3 alusel muudetud, täiendatud ja/või parandatud Teose) avaldamisest keeldumist.

4.5 Artikli soovitav pikkus on 1000-1500 tähemärki koos tühikutega.

5. Teose autoriõigus

5.1 Teose edastamisega Delfile annab Autor Delfile õiguse teostada kõiki Teose varalisi autoriõigusi (sh Teost levitada, tõlkida, töödelda, avalikult esitada, eksponeerida, edastada, teha Teosest koopiaid, lisada Teost kogumikesse) vastavalt oma äranägemisele kogu maailma territooriumil kehtivusega autoriõiguse tähtaja lõpuni.

5.2 Lisaks punktis 5.1 sätestatule on Delfil õigus kogu maailma territooriumil kehtivusega autoriõiguse tähtaja lõpuni vastavalt oma äranägemisele teha ise või lubada teistel isikutel teha Teoses endas ja/või Teose pealkirjas mistahes muudatusi, lisada Teosele teiste autorite teoseid ning Teost täiendada ja parandada.

5.3 Teose avaldamisel Delfi Veebilehel tähistatakse Autori nimi selliselt, nagu Autor on oma nime Teose edastamisel Delfile lahtris Nimi märkinud. Juhul kui Autor on avaldanud soovi jääda anonüümseks ja teinud märke lahtrisse Soovin jääda anonüümseks, märgitakse Teose autoriks Delfi lugeja. Juhul kui Autor edastab Teose e-posti teel, siis avaldatakse Autori nimi selliselt, nagu Autor on oma nime Artiklis või vastavas e-kirjas märkinud.

5.4 Pärast Teose avaldamist Delfi Veebilehel on Autoril õigus avaldatud Teost kasutada (sh Teost levitada, tõlkida, töödelda, avalikult esitada, eksponeerida, edastada, täiendada, parandada, teha Teosest koopiaid, lisada Teost kogumikesse ja lisada Teosele teiste autorite teoseid, teha Teoses endas ja/või Teose pealkirjas mistahes muudatusi) vaid Delfi eelneval kirjalikul nõusolekul.

6. Tasu Teose avaldamise ja autoriõiguse eest

6.1 Delfi ei maksa Teose avaldamise ega Tingimuste punktis 5 nimetatud autoriõiguse eest Autorile tasu.

6.2 Delfi võib vastavalt oma äranägemisele otsustada ühepoolselt Autorile tasu maksmise või korraldada võistlusi Teoste autorite vahel, mille auhinnaks on rahasumma.

6.3 Vastava võistluse korraldamisest ja tingimustest informeerib Delfi Autoreid Veebilehel. Võidetud summa kannab Delfi Autori pangakontole ainult tingimusel, et Autor on edastanud Delfile eelnevalt oma pangakonto numbri.

7. Autori Isikuandmete töötlemine

7.1 Teose edastamisega annab Autor Delfile nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks vastavalt punktis 7 sätestatule.

7.2 Delfi poolt töödeldavad Autori isikuandmed on järgnevad:

7.2.1 isiklikud andmed (nimi, sünniaeg, isikukood jmt);

7.2.2 kontaktandmed (e-posti aadress, telefon, elukoha aadress jmt);

7.2.3 muud andmed (pangakonto number).

7.3 Autori Isikuandmete töötlemise põhieesmärgid on järgnevad:

7.3.1 Autori identifitseerimine;

7.3.2 Autoriga suhtlemine ja talle pakkumiste (sh hoolikalt valitud koostööpartnerite pakkumiste) edastamine;

7.3.3 kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti jmt ning teha Autorile parimaid pakkumisi;

7.3.4 kampaaniate korraldamine ja kliendirahulolu uuringute teostamine;

7.3.5 seaduses sätestatud kohustuste täitmine.

7.4 Lisaks Autori poolt avaldatud isikuandmetele on Delfil õigus kontrollida ja täiendada Autori isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.

7.5 Delfil on õigus edastada Autoriga seotud andmeid, sh isikuandmeid, Delfiga samasse kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele, sh tulevikus kontserni liikmeks saavatele juriidilistele isikutele, samuti õigus küsida ja saada nendelt selliseid andmeid eesmärgiga hallata efektiivsemalt Delfi ja Autori vahelisi suhteid.

7.6 Isikuandmete töötlemisel on Autoril kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused, millest olulisemad on:

7.6.1 õigus saada Delfilt teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta seitsme (7) tööpäeva jooksul arvates Delfile vastava kirjaliku avalduse esitamisest;

7.6.2 õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

7.6.3 õigus keelata tema kontaktandmete kasutamist reklaami ja pakkumiste saatmiseks;

7.6.4 õigus nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

7.6.5 õigus pöörduda Delfi, isikuandmete volitatud töötleja, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Autor leiab, et Isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

7.7 Kui Autor soovib oma Isikuandmete töötlemise kohta põhjalikumat selgitust, siis võib ta helistada kasutajatoe telefonil 6 807 800 või kirjutada e-posti aadressil: delfi@delfi.ee.